Privacyverklaring

Stichting Gispen Collectie, gevestigd aan Parallelweg West 23, 4104 AZ Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Stichting Gispen Collectie
Parallelweg West 23
4104 AZ Culemborg
info@winkel.stichtinggispencollectie.nl
www.stichtinggispencollectie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Gispen Collectie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die Stichting Gispen Collectie verwerkt zijn:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Doel
Stichting Gispen Collectie verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • de afhandeling van betalingen;
 • de verzending van de nieuwsbrief en andere uitingen van de stichting;
 • het opnemen van contact om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Bijzonderheden

 • Stichting Gispen Collectie verwerkt geen gegevens van minderjarigen, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Stichting Gispen Collectie controleert niet actief op leeftijd. Als u er van overtuigd bent dat Stichting Gispen Collectie zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@winkel.stichtinggispencollectie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Stichting Gispen Collectie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking.
 • Stichting Gispen Collectie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.
 • Stichting Gispen Collectie verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Stichting Gispen Collectie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.Ā Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Gispen Collectie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@winkel.stichtinggispencollectie.nl.
Indien daar aanleiding toe is, kunnen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs vragen om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch binnen vier weken, op uw verzoek.
Stichting Gispen Collectie wil u er verder op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Gispen Collectie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@winkel.stichtinggispencollectie.nl.